Privacy
Verklaring

VTV Nut en Genoegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Binnen VTV Nut en Genoegen is de secretaris tevens de Functionaris Gegevensbescherming. Hij/Zij is te bereiken via info@vtvnutengenoegen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VTV Nut en Genoegen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam 

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VTV Nut en Genoegen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VTV Nut en Genoegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen de door jou verstrekte gegevens gebruiken gedurende de duur van de overeenkomst. Binnen 3 maanden na het beƫindigen van de overeenkomst, zullen we je gegevens verwijderen uit onze administratie, tenzij ons vanuit wetgeving of andere externe verplichting een langere bewaartermijn wordt opgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden

VTV Nut en Genoegen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VTV Nut en Genoegen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VTV Nut en Genoegen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vtvnutengenoegen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het uitvoeren van een verzoek tot verwijdering van gegevens of het intrekken van toestemming tot gegevensverwerking kan betekenen dat je daarmee in de praktijk je lidmaatschap opzegt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VTV Nut en Genoegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of via info@vtvnutengenoegen.nl.